តើ​អាច​ស្តាប់ RFI តាមវិធីណា​ខ្លះ?

មើល​តារាង​កម្មវិធីផ្សាយ​របស់ RFI

លោក​អ្នក​អាច​ស្តាប់​ការផ្សាយ​របស់ RFI តាមមធ្យោបាយ​ខាងក្រោម

 • វិទ្យុ

  ​ដើម្បី​ស្តាប់​ការផ្សាយ​តាមរលកធាតុអាកាស
 • កុំព្យូទ័រ​

  ដើម្បី​ស្តាប់​តាម​វិបសៃត៍ rfi.fr/km
 • កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទដៃ ឬ​តាប៊្លែត

 • ស្តាប់តាម​ទូរស័ព្ទ

  • អាហ្វ្រិក តាមរយ Orange
   • កាមេរូន សូមទូរស័ព្ទ​ទៅលេខ ៩០០០
   • កូតឌីវ័រ សូមទូរស័ព្ទ​ទៅលេខ ៧៣៤
   • នីហ្សេរីយ៉ា សូមទូរស័ព្ទ​ទៅលេខ ៧៣៤
   • ប្រទេសម៉ាលី សូមទូរស័ព្ទ​ទៅលេខ ៣៧ ៤៣៣
   • សេណេហ្គាល់ សូមទូរស័ព្ទ​ទៅលេខ ២០១ ២០១
   • សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល សូមទូរស័ព្ទ​ទៅលេខ ៧៣៤
  • នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក តាមរយ Audionow
   • ស្តាប់​ការផ្សាយផ្ទាល់ សូមទូរស័ព្ទ​ទៅលេខ (៨៣២) ២២៥-៥៣៩៩
   • ស្តាប់​ការផ្សាយនាទីព័ត៌មាន​ថ្មីចុងក្រោយ សូមទូរស័ព្ទ​ទៅលេខ (៨៣២) ២២៥-៥៣៩៨
   • ស្តាប់​ការផ្សាយផ្ទាល់នាទីព័ត៌មាន​អាហ្វ្រិក សូមទូរស័ព្ទ​ទៅលេខ (២១៣) ៤៩៣-០២៩០