ក្លឹប​អ្នក​អាន​គ្មាន​ព្រំដែន៖ ការ​អាន​រួម​ចំណែក​ផ្លាស់​ប្តូរ​របត់​ជីវិត​

សំឡេង ០៨:២១
ក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ
ក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ Facebook

នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​មាន​បណ្ណាល័យ​សាធារណៈ​មួយ​ចំនួន ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សាធារណជន​ចូល​ទៅ​អាន​សៀវភៅ​បាន​ដោយ​សេរី​។ ក៏​មាន​ដែរ​ការ​បង្កើត​ជា​ក្លឹប​អាន ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​ការ​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​រវាង​អ្នក​អាន​។ ក្នុង​នោះ ក្លឹប​អ្នក​អាន​គ្មាន​ព្រំដែន ដែល​បង្កើត​ឡើង​រយៈពេល​ជាង​២ឆ្នាំ​មក​ហើយ​ ចង់​ពង្រីក​ខ្លួន​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ប្រទេស​​ ដោយ​សារ​មើល​ឃើញ​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​អាន​។