តើមនុស្សជាតិ​ដើមដំបូង​អាច​បែងចែក​ពេលវេលា​ទៅជា​ថ្ងៃ ខែ និងឆ្នាំ​បាន​ដោយ​របៀបណា?

សំឡេង ០៩:៤១
ការបែងចែកពេល​ជា​សប្តាហ៍ ដែល​មាន ៧ថ្ងៃ ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ជា​ដំបូង​ដោយ​ពួក​បាប៊ីឡូន
ការបែងចែកពេល​ជា​សប្តាហ៍ ដែល​មាន ៧ថ្ងៃ ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ជា​ដំបូង​ដោយ​ពួក​បាប៊ីឡូន Pixabay

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​​​​​​បន្ត​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពីដំណើរវិវឌ្ឍន៍​នៃ​ការយល់ដឹង​របស់​មនុស្សជាតិ​ទៅលើ​ចក្រវាល ដោយ​សូមលើកឡើង អំពី​ដំណើររឿង​នៃ​ការ​បែងចែក​ពេលវេលា​ទៅ​ជា ថ្ងៃ ខែ និង​ឆ្នាំ ហើយ​បង្កើត​ទៅ​ជា​ប្រតិទិន​ដើមដំបូង នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិ​នៃ​មនុស្សជាតិ។