ប្រទេស​កម្ពុជាក្រោយ​ឆ្នាំ ១៩៧៩

សំឡេង ០៦:៣៥

នៅថ្ងៃសុក្រ២៧ឧសភានេះ លោក វ៉ាន់ឌីកាអុន​លើកឡើងស្ថានភាព​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្រោយ​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្ងៃ​ទី ៧ មករា ១៩៧៩។