ការ​តស៊ូ​​ដេញ​​កងទ័ព​​វៀតណាម​​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា

សំឡេង ០៥:៤២

នៅថ្ងៃសុក្រ២០ឧសភានេះ លោក វ៉ាន់ឌីកាអុន​លើកឡើង​ពីការ​តស៊ូ​ដេញ​កងទ័ព​វៀតណាម​ចេញ​ ពី​ប្រទេសកម្ពុជា ភាគទីពីរ។