ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

ការ​បោះបង់​កម្ពុជា​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៣-៧៤​ដោយ​សំអាង​ទៅ​លើ​សន្ធិសញ្ញា​ទីក្រុង​ប៉ារីស សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ត្រូវ​បង្ខំ​ចិត្ត​បោះ​បង់​សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចោល ដោយ​បង្ខំ​ឲ្យ​ឧត្តមសេនីយ លន់នល់​ធ្វើការ​ចរចា​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​រួបរួម​ជាតិ​របស់​សម្តេច​នរោត្តម​សីហនុ។

សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន RFI