ការ​ប្រជែង​កម្លាំង​អន្តរជាតិ

សំឡេង ០៦:៥០

នៅ​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន សូម​វិភាគ​អំពី​ការ​ប្រជែង​កម្លាំង​រវាង​ប្រទេស​មហា​អំណាច​ ដែល​ស្តែង​ចេញ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ និង​អំពី​ការ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។