ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

របប​នយោបាយ​​នៃ​​សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ​​ឆ្នាំ​​ ១៩៧០​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ការ​ប្រកាស​របប​សាធារណរដ្ឋខ្មែរ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៩​តុលា​ឆ្នាំ ១៩៧០- ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដ៏សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ។ តើ​របប​នយោបាយ​នេះ បាន​កកើត​ឡើង​តាម​បែបបទ​ដូចម្តេចខ្លះ??

សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន RFI