ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

តើ​ប្រព័ន្ធលេខ​បច្ចុប្បន្ន​មាន​ដើមកំណើត​មក​ពីណា?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​​​​​​បន្ត​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពីដំណើរវិវឌ្ឍន៍​នៃ​ការយល់ដឹង​របស់​មនុស្សជាតិ​ទៅលើ​ចក្រវាល ដោយ​សូមលើកឡើង អំពីដើមកំណើត​នៃ​ប្រព័ន្ធលេខ ដែល​យើង​ប្រើប្រាស់​ជា​សកល​ នៅ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ។

ប្រព័ន្ធលេខ​ដែល​យើង​ប្រើ​ជា​សកល​ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅថា​ជា "ប្រព័ន្ធលេខអារ៉ាប់" ក៏ប៉ុន្តែ តាមការពិត​វា​មាន​ដើមកំណើត​ចេញ​ពី​ឥណ្ឌា
ប្រព័ន្ធលេខ​ដែល​យើង​ប្រើ​ជា​សកល​ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅថា​ជា "ប្រព័ន្ធលេខអារ៉ាប់" ក៏ប៉ុន្តែ តាមការពិត​វា​មាន​ដើមកំណើត​ចេញ​ពី​ឥណ្ឌា Pixabay
មើលវគ្គផ្សេងទៀត