វីដេអូរបស់ RFI ខេមរភាសា

វីដេអូ​របស់យើង​ធ្វើឡើង ទាក់ទង​នឹង​ប្រធានបទ​ចម្រុះ រួមមាន នយោបាយ សង្គម វប្បធម៌ បរិស្ថាន ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ ។ល។ បទសម្ភាសន៍​មួយ​ចំនួន ដែល​ធ្វើឡើង នៅ​ក្នុង​បន្ទប់ផ្សាយរបស់​យើង នៅ​ប៉ារីស ក៏​មាន​ជា​វីដេអូផងដែរ។

លោក-អ្នក​អាច​មើល​វីដេអូ​ជាច្រើន​ផ្សេងទៀត​របស់​យើង នៅលើ YouTube និង Facebook