ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ​ទី ១៩ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០