ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ​​ទី​ ២២ តុលា ឆ្នាំ​២០១១​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០