ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃ​ចន្ទទី៥ ធ្នូ ២០១១ ៖ វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​ ធ្វើ​កូដកម្ម

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក RFI/Khmer