កម្មវិធីព័ត៌មាន 04/05/2014 06:00 GMT

សំឡេង ១:០០:០៤