កម្មវិធីព័ត៌មាន 05/05/2014 06:00 GMT

សំឡេង ១:០០:០១