កម្មវិធីព័ត៌មាន 17/05/2014 06:00 GMT

សំឡេង ១:០០:០២