កម្មវិធីព័ត៌មាន 22/09/2014 06:00 GMT

សំឡេង ១:០០:០១