កម្មវិធីព័ត៌មាន 08/10/2014 12:00 GMT

សំឡេង ១:០០:០០