កម្មវិធីព័ត៌មាន 21/10/2014 06:00 GMT

សំឡេង ១:០០:០០