កម្មវិធីព័ត៌មាន 22/10/2014 12:00 GMT

សំឡេង ១:០០:០០