កម្មវិធីព័ត៌មាន 16/11 12h00 GMT

សំឡេង ១:០០:០០
RFI
RFI RFI