ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​សុក្រ ​ទី២៧ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០