​អំ​ពើ​ហិង្សា​លើ​កុមារ​ជា​ប្រធាន​បទ​ក្តៅ​សម្រាប់​ទិវា​កុមារ​អន្តរ​ជាតិ​ឆ្នាំ​នេះ​

សំឡេង ០៨:១៤
ការ​ប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា
ការ​ប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា @RFI

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ផ្នែក​សិទ្ធិ​កុមារ​បាន​ប្រារព្ធ ​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​នៅទី​កន្លែង​ផ្សេងៗ​គ្នាទាំង​នៅ​កម្ពុជា​ និង​នៅ​លើ​ពិភព​លោក​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​មិថុនា​នេះ​។ ​នៅ​កម្ពុជា ​សម្រាប់​ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ​ឆ្នាំ​នេះ ​គឺមាន​ប្រធាន​បទខុស​គ្នា​តែ​ក្នុង​ន័យ​ប្រហាក់​ប្រហែល​ សំដៅ​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិកុមារ​ និង​កិច្ច​គាំពារ​ប្រឆាំង​នឹង​អំពើ​ហិង្សា​លើកុមារ​។​ អង្គការ​ទស្សនៈ​ពិភព​លោក​ដែល​ជា​អង្គការ​អន្តរ​ជាតិ​មួយ​ធ្វើ​ការ​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា បាន​ផ្តោត​លើ​ប្រធានបទ​ ការ​ទប់​ស្កាត់​ និង​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះ​អំពើ​ហិង្សា​លើ​កុមារ​។​