តើ​​របាយការណ៍​​របស់​​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​​ស្តី​ពី​​បញ្ហា​​មីក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុ​​មាន​​ភាព​​ពិត​​កម្រិត​ណា?​

សំឡេង ១០:០៧
US Justice Department arrested 20 people in connection with Indian call centers that cheated American of hundreds of millions of dollars (AFP Photo/Ali al-Saadi)
US Justice Department arrested 20 people in connection with Indian call centers that cheated American of hundreds of millions of dollars (AFP Photo/Ali al-Saadi) AFP Photo/Ali al-Saadi

អង្គការ​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​លីកាដូ និង សមាគម​ធាងត្នោត​នៅក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ បានចេញ​របាយការណ៍​មួយ​ស្តី​បញ្ហា​រំលោភបំពាន​សិទ្ធិមនុស្ស​ដោយ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​តាមរយៈ​កម្ចី​របស់ខ្លួន។ ភ្លាមៗ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​បានចេញ​មក​ច្រានចោល​របាយការណ៍​នេះ ដោយ​អះអាងថា មិនមាន​មូលដ្ឋាន​គ្រប់គ្រាន់ និង ធ្វើឡើង​បង្ខូច​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​ធ្វើការ​ជាមួយ​កសិករ​បាន​មើលឃើញ​ពី​ភាព​ពិត​ដែល​កើតមាន​ដូច​របាយការណ៍​របស់​អង្គការ​ទាំងពីរ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកសេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​មើលឃើញថា របាយការណ៍​នេះ មាន​ភាព​ពិត​ក្នុង​កម្រិត​មួយ​តិចតួច​ប៉ុណ្ណោះ។