លោក​​ឈី កុល​បុត្រា​៖​ពិព័រណ៍​​យន្តហោះ​​ជា​​លើកដំបូង​​ទទួល​បាន​​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​​យ៉ាង​ខ្លាំង​​ពី​​សិស្ស​​និស្សិត​

សំឡេង ១១:១២
លោកឈី កុលបុត្រា ប្រធានរៀបចំពិព័រណ៍យន្តហោះ និងបច្ចេកវិទ្យា
លោកឈី កុលបុត្រា ប្រធានរៀបចំពិព័រណ៍យន្តហោះ និងបច្ចេកវិទ្យា @RFI

ពិព័រណ៍​យន្តហោះ និង​បច្ចេកវិទ្យា​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី១៤ ដល់​ថ្ងៃទី១៦ ធ្នូ បាន​បិទ​បញ្ចប់​ហើយ​នៅ​ល្ងាច​នេះ។ លោក​ឈី កុល​បុត្រា ដែលជា​ប្រធាន​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​យន្តហោះ និង​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ គឺជា​ភ្ញៀវ​របស់​យើង​។ លោក​បាន​អះអាងថា ពិព័រណ៍​យន្តហោះ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ជា​លើកដំបូង​នៅ​កម្ពុជា​ទទួលបាន​ការចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេស​សិស្ស​និស្សិត​លើសពី​ការរំពឹងទុក​របស់​ក្រុមការងារ​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ទៅទៀត។