ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃសុក្រ​ ​ទី ២០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០