ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​១២ ធ្នូ ២០១០ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០