ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃអង្គារ ​ទី ១៧ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០