ការ​​ផ្សាយ​​ប្រចំា​ថ្ងៃ​​ សៅរ៍​​ទី​៣០ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១១​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក RFI/Khmer