ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​​ផ្សាយ​​ប្រចំា​ថ្ងៃ​​ សៅរ៍​​ទី​៣០ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១១​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០