ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍ ​​ទី​ ១ កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១១​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០