ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៦ តុលា​ ឆ្នាំ​២០១១​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០