ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​អង្គារ ​​ទី​ ១១ តុលា ឆ្នាំ​២០១១​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០