ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

Curiosity ៖ មន្ទីរពិសោធន៍លើភពព្រះអង្គារ

សំឡេង ០៨:២៧
Curiosity on Mars
Curiosity on Mars NASA

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ ​រៀបរាប់ អំពីប្រវត្តនៃចក្រវាល​ ដោយសូមលើកឡើង អំពី​បេសកកម្ម​បញ្ជូន​យាន​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​ឈ្មោះ​ថា Curiosity ឲ្យ​ទៅ​សិក្សា​លម្អិត​អំពី​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ជីវិត​លើ​ភព​ព្រះអង្គារ។