ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោកអ៊ិន មាត្រា៖« ទិញសេវា​​ធានា​រ៉ាប់​រង​អាយុ​ជីវិត​ គឺ​ជា​ការ​រៀប​ចំ​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​គ្រួសារ​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​RFI នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី​១២​កញ្ញានេះ គឺ​លោកអ៊ិន មាត្រា​ អគ្គនាយក​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត​​កម្ពុជា ហៅកាត់ថា កម្ពុជា​ឡៃហ្វ។ នៅ​ក្នុង​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​លាង ដឺលុច លោកអ៊ិន មាត្រា​ នឹង​ពន្យល់​លោកអ្នក អំពី​និយម​ន័យ​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត និង​សារៈប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ទិញ​​សេវា​​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត។ បើតាម​ការ​បញ្ជាក់​របស់​លោក អ៊ិន មាត្រា សេវាកម្ម​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​ គឺ​ឧស្សាហកម្ម​ថ្មី​ដែល​ទាម​ទារ​អោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត ​ត្រូវ​ចំណាយពេល​ដើម្បី​ពន្យល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បី​អោយពួកគេ​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​សេវានេះ។

លោក អ៊ិន មាត្រា​ អគ្គ​នាយក​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ា​ប់​រង​អាយុ​ជីវិត​កម្ពុជា​ ហៅ​កាត់​ថា​ កម្ពុជា​ឡៃហ្វ​
លោក អ៊ិន មាត្រា​ អគ្គ​នាយក​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ា​ប់​រង​អាយុ​ជីវិត​កម្ពុជា​ ហៅ​កាត់​ថា​ កម្ពុជា​ឡៃហ្វ​ RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត