ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​​អង្គារ​ទី៣១ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០