ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ ទី​ ១២ កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១១​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០