ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃ​ចន្ទ​​ទី​​ ៣១​ តុលា ​ឆ្នាំ​​​២០១១​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០