ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃចន្ទ ​ទី ២ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០