ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ​​ទី២៥ ធ្នូ ​ ឆ្នាំ​​២០១១​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០