ព័ត៌មានពេលរសៀល ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ (ម៉ោង១ដល់​ម៉ោង ២ រសៀល)

សំឡេង ១:០០:០០