ព័ត៌​មាន​ពេលរសៀល ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៨ ខែ តុលា ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ (​ម៉ោង​១ ដល់​​ម៉ោង​ ២​រសៀល)

សំឡេង ១:០០:០០