ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

កម្ពុជា​និង​ពួកកំពូល​មហា​អំណាច

សំឡេង ១១:៥០
កម្ពុជានិងពួកកំពូលមហាអំណាច
កម្ពុជានិងពួកកំពូលមហាអំណាច @RFI

ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​អាស៊ី​ទាំង​មូល​ត​ទៅ​ទៀត។ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​ផ្តើម​សិក្សា​ទៅ​លើ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​កម្ពុជា​និង​បណ្តា​ប្រទេស​មហាអំណាច ពីព្រោះ​តាំងពីទសវត្សរ៍ទី៥០មក កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​ដែល​បាន​ហែល​ឆ្លង​កាត់​ទុក្ខ​វេទនា​ខ្លាំង​ជាង​គេ​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ ដោយហេតុ​តែ​ការ​ប្រជែង​ឥទ្ធិពល​គ្នា​រវាង​បណ្តា​មហា​អំណាច​មក។