អាស៊ី​តានតឹង ដោយ​ហេតុ​តែ​គំនុំ​និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​គ្នា​រវាង​ឥណ្ឌា​និង​ចិន

សំឡេង ១២:៤១
ឥណ្ឌា ៖ គំនុំ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង និង​ប្រយោជន៍
ឥណ្ឌា ៖ គំនុំ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង និង​ប្រយោជន៍

ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​អាស៊ី​ទាំង​មូល​ត​ទៅ​ទៀត។ ក្រោយ​ពី​បាន​ពន្យល់​ថា សព្វ​ថ្ងៃ​អាស៊ី​ស្គាល់​ភាព​តាន​តឹង​ដោយ​ហេតុ​​តែ​ជម្លោះ​រវាង​ជប៉ុននិងចិន ថ្ងៃនេះ​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​លើក​ឡើង​​ពី​គំនុំ​រវាង​ឥណ្ឌា​និង​ចិន​វិញ​ម្តង គំនុំរវវាងឥណ្ឌានិងចិនដែលក៏កំពុងធ្វើឱ្យ​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្ថានភាព​ទូទៅ​នៅ​អាស៊ី​តានតឹង​និង​ក្តៅ​គគុកដែរ។