ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

ឥណ្ឌា​និង​ប៉ាគីស្ថាន៖ បង​ប្អូន​គូ​សត្រូវ​សួ​ពូជ

សំឡេង ០៨:០០
ឥណ្ឌា​ និង​ប៉ាគីស្ថាន
ឥណ្ឌា​ និង​ប៉ាគីស្ថាន @ google

ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៃ​អាស៊ី​ទាំង​មូល​ត​ទៅ​ទៀត។ សព្វ​ថ្ងៃ​អាស៊ី​ស្គាល់​ភាព​តាន​តឹង ក៏​ដោយហេតុតែ​ជម្លោះ​រវាង​ឥណ្ឌា​និង​ប៉ាគីស្ថាន​ដែរ។ សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​ការពន្យល់​បំភ្លឺ​របស់​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់។