ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦កញ្ញា ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០១