ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី២៣ កញ្ញា ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០