ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃ​​អាទិត្យ ទី២៧ ឧសភា​ ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០១