ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ មិថុនា​ ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៥៧