ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ មិថុនា​ ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៥៩