ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេលយប់​​​​ថ្ងៃ​​អង្គារ ទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់៨យប់)​

សំឡេង ១:០០:០៧